ประธานกรรมการ
 
 

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
 
รองประธานกรรมการ
 
 
อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ
     
 
เลขานุการ
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงาน
 
     
       

นางรัตนา ชมมัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

นางสุพัตรา ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ