เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

            งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ( Daily Operation System : DOS ) สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน และสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยระบบฯ แบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่
  • หัวหน้างาน
  • ผู้บริหาร
  • ผู้ดูแลระบบ

            การทำงานของระบบฯ เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานของตน และเรียกค้นข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา ส่วนหัวหน้างาน และผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งระบบฯนี้มีความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกค้นและออกรายงานข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการประเมินตนเองของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์
Copyright 2014 Aritc Of PCRU. All rights reserved.