ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

<?=?>

240

19 กรกฎาคม 2561

ตารางการใช้ห้องเรียนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา IT103 IT201 IT202 IT203 ห้องประชุม 160
ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว
จันทร์ เช้า อ.ฐิณาภัณฑ์       อ.อนุพงษ์   อ.ทัสนันทน์    
บ่าย อ.ฐิณาภัณฑ์   อ.ประยูร       อ.ทัสนันทน์    
อังคาร เช้า อ.ฐิณาภัณฑ์   อ.ประยูร       อ.ทัสนันทน์    
บ่าย อ.ฐิณาภัณฑ์   อ.เดือนฉาย       อ.ทัสนันทน์    
พุธ เช้า     อ.เดือนฉาย            
บ่าย                  
พฤหัสบดี เช้า อ.ทัสนันทน์         อ.ฐิณาภัณฑ์    
บ่าย           อ.ฐิณาภัณฑ์    
ศุกร์ เช้า อ.ทัสนันทน์                
บ่าย                
เสาร์ เช้า อ.ฐิณาภัณฑ์                
บ่าย                  
อาทิตย์ เช้า อ.ทัสนันทน์                
บ่าย                  
วัน เวลา IT105 IT106 IT107 IT205 IT206 IT207
ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว ประจำ ชั่วคราว
จันทร์ เช้า             อ.วิศิษฎ์ บิลมาศ   ผศ.ดร.อนุวัติคูณแก้ว   อ.นงลักษ์  
บ่าย อ.ทัสนันทน์           อ.กนิฐา แสงกระจ่าง   ผศ.ดร.อนุวัติคูณแก้ว   อ.วิศิษฎ์  
อังคาร เช้า             อ.กนิฐา แสงกระจ่าง   ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์   อ.พรพิมล
ผศ.ดร.อนุวัติ
ดร.แขก
 
บ่าย             อ.ภรวลัญช์ มาอยู่   ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์   อ.กนิฐา  
พุธ เช้า อ.อำพล           อ.ชัญญภัทร นกมั่น   อ.บวรลักษณ์ เงินมา   อ.ปวิตรา  
บ่าย                        
พฤหัสบดี เช้า อ.ฐิณาภัณฑ์           อ.จตุพร จันทร์เพชร   ผศ.ดร.อมลณัฐ   อ.ทิวาวรรณ  
บ่าย             อ.อ้อมทิพย์ อุตตโม   ผศ.ดร.อมลณัฐ   อ.กนิฐา  
ศุกร์ เช้า             อ.สุวิมล พันธ์โต   ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์   อ.ชาญชัย  
บ่าย             อ.สาวิตรี วงศ์สุรเศรษฐ์   ผศ.ดร.อมลณัฐ   อ.นันทกานต์  
เสาร์ เช้า                        
บ่าย                        
อาทิตย์ เช้า                        
บ่าย                        

ฐานข้อมูลออนไลน์