ISO 9001:2008 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการตรวจ ISO 9001:2008 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ฐานข้อมูลออนไลน์