ISO 9001:2015 CERTIFIED

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้รับรอง ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ฐานข้อมูลออนไลน์