ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ประทับใจการบริการ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ"

ปณิธาน

"เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล"

วิสัยทัศน์

"บริการตามมาตรฐานสากล สังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"

พันธกิจ

  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. การให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ
  2. ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
  3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  4. มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  5. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ