ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

"เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ประทับใจการบริการ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ"

ปณิธาน

"เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล"

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และบริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล"

พันธกิจ

  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
  3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ
  2. ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
  3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  4. มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  5. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ