บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2558

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

ปี 2559

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

ปี 2560

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์