บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2558

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

ปี 2559

นางสุพัตรา ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี