การขอใช้บริการห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดการคิดค่าบริการ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ต่อวัน

ค่าเช่าห้อง 700 บาท

ค่าเช่าเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2,000 บาท

ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 200 บาท/เครื่อง

บริการอื่นๆ
กาแฟ , โอวัลติน, อาหารว่าง 25 บาท/มื้อ/คน , อาหารกลางวัน 50 บาท/คน

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

โปรเจคเตอร์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์