ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 203

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

โปรเจคเตอร์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 103

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

โปรเจคเตอร์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 201

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

โปรเจคเตอร์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 202

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

โปรเจคเตอร์

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์