ประธานกรรมการ
 
 


อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน
 
     
 
รองประธานกรรมการ
 
 


อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันนทรัตน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประวัติการทำงาน
 
     
 
กรรมการ
 


รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน


ดร. ธวัช กงเติม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ประวัติการทำงาน
     


อาจารย์กฤษติญา มูลศรี 
รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารและธุรการ
ประวัติการทำงาน


อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 
ผู้แทนรองคณบดี
ประวัติการทำงาน


นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
ผู้แทนบุคลากร
ประวัติการทำงาน
     
 
เลขานุการ
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงาน
ประวัติการทำงาน