ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน ICU
สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน ICU โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ด้าน... [อ่านต่อ]
20 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเช... [อ่านต่อ]
1 กุมภาพันธ์ 2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้ 1.... [อ่านต่อ]
23 พฤษภาคม 2559
วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์”
วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ... [อ่านต่อ]
18 พฤษภาคม 2559