ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (LekOboT 3D Printer)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญครูและนักเรียน อาจารย์และนิสิตนักศึกษ... [อ่านต่อ]
26 มกราคม 2561
สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน ICU
สพฐ.ประกาศให้ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนสำหรับโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน ICU โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ด้าน... [อ่านต่อ]
20 พฤษภาคม 2560
โครงการอบรมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเช... [อ่านต่อ]
1 กุมภาพันธ์ 2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้ 1.... [อ่านต่อ]
23 พฤษภาคม 2559
การส่งเสริมการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (LekOboT 3D Printer)
26 มกราคม 2561
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Based Learning)
11 กันยายน. 2560
 
การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามแนวทาง STEAM
6 กันยายน. 2560
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้อง
6 กันยายน. 2560
 
การเผยแพร่ความรู้ สู่สังคมภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ
6 กันยายน. 2560
 
โครงการติดตามการใช้งานระบบ eDLTV และระบบทดสอบทางการศึกษา ครั้งที่ 2
6 กันยายน. 2560
 
โครงการเตรียมความพร้อมด้วยระบบการทดสอบทางการศึกษา
6 กันยายน. 2560
 
นักศึกษา มรภ.เพชรบูรณ์ คว้าเหรียญทองแดง รางวัลสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
6 กันยายน. 2560
 
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
30 พฤษภาคม 2560