ติดต่อเรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ติดต่อเรา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร.  0-5671-7153 ต่อ 2812   0-5671-7154  
 aritc@pcru.ac.th