เอกสารเผยแพร่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เอกสารเผยแพร่
eDLTV
คู่มือการบริการประทับใจ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
นโยบายงานประกันคุณภาพ
พ.ร.บ. ความผิดทางคอมพิวเตอร์
รายงานประจำปี
รายงานประเมินผลประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเอง
รายงานวิจัยห้องสมุดมีชีวิต
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการปีการศึกษา 2557-2558
เอกสารคู่มือโครงการอบรม"นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"
เอกสารและคู่มือต่างๆ
แผนปฏิบัติราชการประจำสำนัก
แผนยุทธศาสตร์ประจำสำนัก