Personal
บุคลากรดีเด่น
           
ปี 2554
         
           


นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางณัฐยา สุโนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุพัตรา ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
   
ปี 2555
         
   

นางรัตนา ชมมัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
   
ปี 2556
         
   


นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   
ปี 2557
         
   


นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง