คณะกรรมการประจำสำนัก
ประวัติ
     
ชื่อ - สกุล : นางเดือนฉาย ไชยบุตร
Email : duenchai.c@pcru.mail.go.th
สังกัดหน่วยงาน   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ
     
ประวัติการศึกษา
ลำดับที่ วุฒิการศึกษา สาขา
1. ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา (Ph.D)  
     
 
ประวัติการทำงาน
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง
1. อาจารย์สอนสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2537
2. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2538 สังกัด โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
3. โอนย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2540 สังกัดสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
   
 
ตำแหน่งในการบริหารงาน
ลำดับที่ ตำแหน่งในการบริหารงาน
1. หัวหน้าหมวดวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
2. ประธานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3. หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2548-2552
5. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2553-2556
   
 
ผลงานการวิจัย
ลำดับที่ ผลงานการวิจัย
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ี
2. E-learning การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic
3. ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5. ระบบสารสนเทศภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
6. ระบบสารสนเทศความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
   
 
ประสบการณ์
ลำดับที่ ประสบการณ์
1. งานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
2. งานหลักสูตรและการติดตามตามระบบกลไกการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
3. งานแผนการเรียน ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ
4. งานลงทะเบียนเรียนรายวิชา
5. เพิ่ม-ถอน โอน ยกเว้นรายวิชา
6. งานในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
7. งานสารสนเทศ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเรื่อง
8. ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและการติดตามบัณฑิต
9. ฐานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและการติดตามผู้ใช้บัณฑิต
10. งานส่งฐานข้อมูลให้กับ สกอ. และ gotouni
11. ระบบสารสนเทศ PMIS และ webservice ของฝ่ายงานทะเบียนฯในส่วนของ นศ. และอาจารย์
12. ฐานข้อมูลผู้จบการศึกษา
13. ฐานข้อมูลบัณฑิตรับปริญญาบัตร
14. ระบบสารสนเทศการยกเว้นรายวิชา
15. ระบบ E-learning ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
16. ระบบสารสนเทศการส่งเอกสาร TQF ออนไลน์