คณะกรรมการประจำสำนัก
ประวัติ
     
ประวัติ : นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
Email : nuengruethai.b@pcru.mail.go.th
สังกัดหน่วยงาน   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง   ผู้บริหาร (หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ)
 
ประวัติการศึกษา
ลำดับที่ สาขาวิชา วุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน ประเทศ
1 การบริหารการศึกษา กศ.ม. ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย
2 บรรณารักษศาสตร์ ค.บ. ปริญญาตรี วิทยาลัยครูนครปฐม ไทย
 
 
ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ลำดับที่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ ปี พ.ศ.
1 :บ.ม.(เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 2539
2 จ.ม.(จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 2541
3 ต.ม.(ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 2545
4 ต.ช.(ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 2549
5 ท.ม.(ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย) 2553
     
 
ประวัติการทำงาน
ลำดับที่ ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 2534
2 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 2 2536
3 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 3 2539
4 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4 2541
5 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5 2544
6 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 5 2550
7 บรรณารักษ์ 5 2550
8 บรรณารักษ์ 6 2551
9 บรรณารักษ์ 7 2552
10 เจ้าหน้าที่บริหารงนทั่วไป 2553
11 ผู้บริหาร 2553
12 ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 2555
     
 
ประวัติการบริหาร
ลำดับที่ ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2552
2 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 2553-ปัจจุบัน
     
ผลงานการวิจัย
ลำดับที่ เรื่อง ปี พ.ศ.
1 สุรีย์ สุทธิสารากร, สุเมธ ธรรมาภิมุข, ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, หนึ่งฤทัย บุญมี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๗. 2547
2 สุรีย์ สุทธิสารากร, สุเมธ ธรรมาภิมุข, ธีระภัทร์ เอกผาชัยสวัสดิ์, หนึ่งฤทัย บุญมี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการจัดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ามุกบ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. เพชรบูรณ์ : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๘. 2548