บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บุคลากร
     
ผู้อำนวยการ
 
     
 

อาจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
       
 
รองผู้อำนวยการ
 
       

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

anp

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง

       
 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 
     
 

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 
       
 
หัวหน้างาน
 
       

นางรัตนา ชมมัย
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์

นางสุพัตรา ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

       
     
 
งานบริหารและธุรการ
 
       

นางณัฐยา สุโนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายประสงค์ อุ่นคำยี่
พนักงานธุรการ

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

       

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

นายไพโรจน์ ใจใหญ่
พนักงานอาคาร

นางสกาวเดือน อ่อนโอน
พนักงานอาคาร

นางสาวเสาวณีย์ ศรีคำวงศ์
พนักงานอาคาร

       
 

นางธนพร กองยัง
พนักงานอาคาร

 
       
 
งานหอสมุดกลาง
 
       

นายจำรัส ด้วงดี
บรรณารักษ์

นายขวัญชัย บุญทองเถิง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสังเวียน จินดา
บรรณารักษ์

นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ
บรรณารักษ์

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางสาวดวงกมล วังคีรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

       
 
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
       

นายวิเศษ เกตุดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายออมสิน พรมแก้ว
พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

       
 

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
พนักงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

       
 
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
       

นายทองสุก คำตะพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายไพบูลย์ กันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายหรรษธร ขวัญหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล แก้วสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

       

mis.kk

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานทั่วไป