ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
“เทคโนโลยีทันสมัย ประทับใจการบริการ มาตรฐานศูนย์สืบค้นข้อมูล”
ปณิธาน
“เป็นศูนย์กลางบริการการสืบค้นสารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยีทันสมัย”
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และบริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
  3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล