Image

เตรียมระบบประชุมออนไลน์ เพื่อตรวจประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 23 ก.ย. 2565 ผู้ชม 160


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์, นายวิเศษ เกตุดี และ นายอภิรักษ์ อุ่นดี เข้าดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สำหรับเตรียมระบบประชุมออนไลน์ จำนวน 3 ที่ ได้แก่ หอประชุมประกายทอง, ห้องประชุมศรีชมพู และห้องรับรองซึ่งติดกับห้องประชุมอินผลาลัม