ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2563)

ปรัชญา

"ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ ประทับใจการบริการ"

ปณิธาน

"เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการบริการมีคุณภาพ"

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ บริการมีคุณภาพ พัฒนามหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และบริหารจัดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

  1. การสร้างความประทับใจการบริการ
  2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  4. การทำงานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง