กรรมการบริหารสำนัก

คณะกรรมการบริหารสำนัก

 
ประธานกรรมการ
 
 

ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
 
รองประธานกรรมการ
 

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ
 
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง
     
 
เลขานุการ
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงาน
 
     
       

นางณัฐยา สุโนพันธ์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ
       

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง