บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรดีเด่นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี 2558

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

ปี 2559

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

ปี 2560

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ปี 2561

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ

นางณัฐยา สุโนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสกาวเดือน อ่อนโอน
พนักงานอาคาร

ปี 2562

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง

นายวิเศษ เกตุดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานทั่วไป

ปี 2563

อาจารย์ทัสนนทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

นายไพบูลย์ กันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล แก้วสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นายไพโรจน์ ใจใหญ่
พนักงานอาคาร

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง