โครงสร้างบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างบุคลากร

     

ผู้อำนวยการ

     

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       

รองผู้อำนวยการ

       

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

anp

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง

       

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

     

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

       

หัวหน้างาน

       

นางณัฐยา สุโนพันธ์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางมัทนา จันทร์ศรี
หัวหน้างานหอสมุดกลาง
บรรณารักษ์
ระดับชำนาญการ

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชำนาญการ

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชำนาญการ

       
     

งานบริหารและธุรการ

       

นางรัตนา ชมมัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิวพร อ่อนชุ่ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

นายประสงค์ อุ่นคำยี่
พนักงานธุรการ 2

นางสุภาวดี แจ้งจันทร์
พนักงานปฏิบัติการการเงินและบัญชี

       

นางสำริศ อินทรส
พนักงานอาคาร

นายไพโรจน์ ใจใหญ่
พนักงานสถานที่

นางสกาวเดือน อ่อนโอน
พนักงานอาคาร

นางสาวมัลลิกา งามเอี่ยม
พนักงานอาคาร

       

นางธนพร แสนลัด
พนักงานอาคาร

       

งานหอสมุดกลาง

       

นายจำรัส ด้วงดี
บรรณารักษ์

นายขวัญชัย บุญทองเถิง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสังเวียน จินดา
บรรณารักษ์

นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ
นักเอกสารสนเทศ

นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางโชติกา โสดา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

นางสาวดวงกมล วังคีรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

       

งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

       

นายวิเศษ เกตุดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอภิรักษ์ อุ่นดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายออมสิน พรมแก้ว
วิศวกรสื่อสาร

       
 

นางสาวดวงใจ คำทิพย์
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นางสาวปนัดดา วงศ์โสม
พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

       

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

       

นายทองสุก คำตะพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายไพบูลย์ กันยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายหรรษธร ขวัญหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชัยมงคล แก้วสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

       

mis.kk

นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ
พนักงานทั่วไป

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อันดับของ Webometrics

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง