บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อบริการ หมวดหมู่บริการ
1 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ อินเทอร์เน็ต
2 บริการ E-Mail Google Apps for Education อินเทอร์เน็ต
3 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์
4 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER อินเทอร์เน็ต
5 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU SSL VPN อินเทอร์เน็ต
6 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อินเทอร์เน็ต
7 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
8 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์
9 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด อินเทอร์เน็ต
10 บริการพื้นที่ Web Hosting อินเทอร์เน็ต
11 การลงทะเบียน Key Windows10 คอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการ

ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง