การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ