การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV

การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV

วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ นำทีมโดย อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เดินทางไปราชการ สำรวจปัญหา และตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งติดตั้ง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ eDLTV ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ