สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จำกัด

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ