โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV

โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน eDLTV

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ และงานบริการคอมพิวเตอร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ