รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตารับตรงแบบมีการสอบ ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ