กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม 5 ส. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานบริหารและธุรการ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรม 5 ส สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงานของบุคลากรทุกระดับในสำนัก และเพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ณ สำนักวิทยบริการฯ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ