การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ