การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ

 การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ

 การโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการ
**************************************
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านงานบริการให้แก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้บุคลากรของสำนัก ได้ฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมี อาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ