การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่โพส 30 สิงหาคม 2561 ผู้ชม 122

วันที่๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ประธานกรรมการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ