ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ