ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ณ ห้องประชุมวิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันได้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ)จำนวน 12 ฐาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ