การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ