อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service

อบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานหอสมุดกลาง นายขวัญชัย บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนางสาวปวีณา ทองเป๊ะ นักเอกสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง ILL eBooks Sharingเพื่อเรียนรู้การใช้งานบริการยืม-คืน eBooks ผ่าน EDS EBSCO Discovery Service ระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C209 อาคาร ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ