การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯเพื่อการศึกษา

อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และอาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย และเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO) ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ