การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ทำการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของ ARIT ในการพัฒนาไอซีทีในยุคประเทศไทย 4.0 (ARIT Role for ICT Development in Thailand 4.0) ณ ห้องประชุม ฟ้าใสหมอกสวย รีสอร์ท เขาค้อ โซน C วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ และ ดร.สิริวัฒน์ เกษมวัฒนาโรจน์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ