การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ วันที่ 29 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ