โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565"

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ2561-2565"

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ