ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการ ITA สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ