ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

ประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9

อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและงานวิชาการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ