ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ