โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา

โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา

โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา
**************************************************************
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการขอสนับสนุนชุดข้อสอบด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับสถาบันการศึกษา”ณ อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 31 ห้อง ASIC เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)” โดยมีหัวข้อดังนี้
- แนะนำระบบสอบ Compass
- วิธีการติดตั้งระบบสอบ Compass
- การบริหารจัดการชุดข้อสอบ (Admin Management)
- การดูรายงานผลการทดสอบ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ