การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

อาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ