การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ /๒๕๖๓
*****************************************************

             วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน ซึ่งในครั้งนี้มีข้อปรึกษา หารือ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณสำนักวิทยบริการฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ เป็นสำคัญ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ