โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว”
*****************************************************************

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว” เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาสู่การบริหารจัดการตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ