คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์

คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์

คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์

**************************************************

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน ทำการสำรวจภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ปัญหาที่พบ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ