ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
**********************************************************

             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร. เดือนฉาย  ไชยบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับสำนักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านระบบสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ