โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
------------------------------------------------


                วันที่ 4 มีนาคม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการติดตามผลการเรียนรู้ ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบการศึกษาภายใต้ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรม การทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.4 ,ป.5 และป.6 จำนวน 21 คน และซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ