การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

--------------------------------

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.เพื่อหารือ การบริหารงานในช่วงการระบาด Covid-19 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดย ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธาน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ